Аюулгүй ажиллагааны ажиллагааны горимыг зөрчсөн конус