Нүүрсний уурхайн эвдэрсэн бүсийн тэсрэлтийн эсрэг арга хэмжээ