Уул уурхайн хашааг баталгаажуулахын тулд хэдэн хэлтэс шаардлагатай байна